Neem contact op met Van Haaster & Hes advocaten uit Haarlem.
Navigatiekoppelingen overslaanHome > Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Van Haaster & Hes advocaten. Naast Van Haaster & Hes Advocaten kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan van Haaster & Hes Advocaten zijn verbonden en derden die eventueel bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

  Kantoor

 1. Van Haaster & Hes Advocaten is een kostenmaatschap bestaande uit mevrouw V.J.M.H.Y. van Haaster en mevrouw C.J. Hes. Deze voldoen gezamenlijk aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.
 2. De kostenmaatschap heeft tot doel het uitoefenen van de rechtspraktijk.
 3. De opdrachtgever/cliënt is de persoon die een juridische opdracht heeft gegeven welke ook is aanvaard door Van Haaster & Hes Advocaten.
 4. Het honorarium is de financiële vergoeding, exclusief kantoorkosten en verschotten wat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, (gedeeltelijk) vooraf dan wel maandelijks in rekening gebracht middels een declaratie/nota.
 5. De verschotten zijn de kosten die voor de uitvoering van de opdracht worden maakt, zoals onder meer griffierechten die de rechtbank in rekening brengt.
 6. De kantoorkosten zijn een vaste opslag van 7% op het honorarium ten behoeve van kantoorbenodigdheden zoals briefpapier, telefoonkosten, printers e.d. en andere serviceverlening in een zaak

 7. Opdrachten

 8. Opdrachtgever dient zich voorafgaand aan de opdracht te legitimeren dan wel in het geval van een rechtspersoon een uitreksel uit de Kamer Van Koophandel te overleggen waaruit de bevoegdheid van de feitelijke opdrachtgever blijkt om namens de rechtspersoon op te treden.
 9. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Van Haaster & Hes, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat Van Haaster & Hes Advocaten één van de werkzame advocaten of eventueel een derde de opdracht laat uitvoeren indien dit noodzakelijk is in verband met vakantie, ziekte of anderszins waardoor de eigen advocaat verhinderd is de opdracht uit te voeren.
 10. De werking van artikel 7: 404 BW, Burgerlijk Wetboek, de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, en de werking van artikel 7:409 BW worden volledig uitgesloten.
 11. Verstrekte opdrachten worden door Van Haaster & Hes Advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 12. Van Haaster & Hes Advocaten kan indien nader overleg met opdrachtgever niet kan worden afgewacht met inachtneming van de privacy van opdrachtgever en met inachtneming van de door de Nederlandse Orde Van Advocaten opgestelde geldende regelgeving hieromtrent meewerken aan publiciteit over een zaak. In overleg en met instemming van de opdrachtgever is zulks ook na beëindiging van de zaak mogelijk.
 13. Het met de opdracht gevormde dossier wordt na afloop van de zaak gedurende vijf jaren bewaard in ons (digitale) archief, waarna het zal worden vernietigd. De opdrachtgever kan gedurende deze periode het dossier persoonlijk komen ophalen.

 14. Declaratie/nota

 15. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal Van Haaster & Hes Advocaten haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen/voortzetten nadat opdrachtgever een voorschot heeft voldaan of eventueel zekerheid heeft gesteld. De hoogte hiervan zal door Van Haaster & Hes Advocaten in redelijkheid worden vastgesteld.
 16. In het geval een ‘toevoeging’, verlening van hulp in de kosten voor rechtsbijstand middels de Raad voor Rechtsbijstand, wordt aangevraagd door Van Haaster & Hes Advocaten voor minder vermogende opdrachtgevers geldt het volgende. Op basis van de jaaropgave van de belastingdienst in het tweede jaar voorafgaande aan het jaar waarin de toevoegingaanvraag wordt ingediend of wel middels de geldende regels van de Raad voor Rechtsbijstand voor de vaststelling van de eigen bijdrage zal een inschatting worden gemaakt van de verschuldigde eigen bijdrage. Deze ingeschatte eigen bijdrage is voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden verschuldigd aan Van Haaster & Hes Advocaten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het geval blijkt dat de eigen bijdrage daadwerkelijk hoger dan wel lager is dan is ingeschat, zal er respectievelijk een aanvullende nota dan wel een creditnota volgen.
 17. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of indien er sprake is van werkzaamheden die worden verricht op basis van een ‘toevoeging’, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Van Haaster & Hes Advocaten dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Van Haaster & Hes Advocaten jaarlijks vast te stellen uurtarieven, vermeerderd met de BTW kosten en de kantoorkosten ad 7%.
 18. De kosten die Van Haaster & Hes Advocaten namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden separaat in rekening gebracht. In het geval van griffierechten zullen deze voorafgaande aan de indiening van stukken/aanbrenging van de zaak moeten worden voldaan aan Van Haaster & Hes Advocaten. De gerechtelijke instanties nemen zaken niet in behandeling indien deze kosten niet vooraf worden voldaan. Van Haaster & Hes Advocaten kan daarom de zaak evenmin voortzetten/in behandeling nemen/ aanbrengen indien deze kosten niet tijdig op de door haar aangegeven wijze worden betaald, tenzij uiteraard schriftelijk anders is overeengekomen.
 19. De maandelijkse declaraties dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen veertien dagen na verzenddatum van de declaratie te worden voldaan op de bank- en of girorekening vermeld op of bij de declaratie dan wel contant bij het kantoor. Dit laatste kan alleen indien dit mogelijk is in verband met de geldende regels hieromtrent. Hiermee wordt onder andere bedoeld de meldplicht van Van Haaster & Hes Advocaten omtrent ongebruikelijke transacties.
 20. De opdrachtgever is van rechtswege in verzuim en is wettelijke rente verschuldigd indien deze niet binnen de in het vorige lid gestelde termijn dan wel anders overeengekomen termijn de declaratie voldoet. Tevens behoudt Van Haaster & Hes Advocaten zich in dat geval het recht voor om haar werkzaamheden op te schorten.
 21. Indien kosten moeten worden gemaakt in verband met de invordering van het verschuldigde bedrag, is de opdrachtgever gehouden deze kosten te dragen met een minimum van 10% van de openstaande vordering.
 22. Over gelden die op de derdengeldenrekening van Van Haaster & Hes Advocaten worden ontvangen wordt geen rente vergoed. Van Haaster & Hes Advocaten behoudt zich het recht voor om, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar hiertegen, gelden die op de derdengeldenrekening worden ontvangen te verrekenen met gelden die door de opdrachtgever verschuldigd zijn aan Van Haaster & Hes Advocaten.

 23. Aansprakelijkheid

 24. De aansprakelijkheid van Van Haaster & Hes Advocaten is beperkt tot het bedrag waarop de door Van Haaster & Hes Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft indien zich tijdens de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet, met inbegrip van een handelen of nalaten, die leidt tot aansprakelijkheid van Van Haaster & Hes Advocaten. Zulks eventueel vermeerderd met het eigen risico dat Van Haaster & Hes Advocaten onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt.
 25. De aansprakelijkheid die Van Haaster & Hes Advocaten draagt voor schade die aan personen of zaken is toegebracht in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins, zal beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Van Haaster & Hes Advocaten afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Zulks eventueel vermeerderd met het eigen risico dat Van Haaster & Hes Advocaten onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering draagt.
 26. Van Haaster & Hes Advocaten heeft de bevoegdheid aansprakelijkheidsbeperkingen die derden, die zijn ingeschakeld in verband met de uitvoering van opdrachten, hanteren (mede) namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Van Haaster & Hes Advocaten voor tekortkomingen van ingeschakelde derden is uitgesloten.
 27. De aansprakelijkheidsbeperkingen die onder 22, 23, en 24 zijn opgenomen, gelden ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn waaruit schade is voortgevloeid.
 28. Indien en voor zover er geen uitkering plaatsvindt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dan wel de algemene aansprakelijkheidsverzekering en wordt wel enige vorm van aansprakelijkheid vastgesteld door een gerechtelijke instantie dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,- dan wel een bedrag gelijk aan het honorarium met een maximum van € 7.000,- wat is voldaan in de zaak waaruit de aansprakelijkheid is voortgevloeid.
 29. De opdrachtgever zorgt voor tijdige aanlevering van de benodigde bescheiden die bij hem in het bezit zijn en die van belang zijn voor de zaak. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van deze gegevens waarop de uitvoering van de opdracht gebaseerd kan worden dan wel een advies wordt gegeven. Indien de opdracht een negatieve afloop kent dan wel een verkeerd advies wordt gegeven door niet tijdige aanlevering van bescheiden en/of door de onjuistheid, onvolledigheid en onbetrouwbaarheid van bescheiden, komt dit voor rekening van de opdrachtgever.
 30. Iedere aansprakelijkheid van Van Haaster & Hes Advocaten vervalt na verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag waarop de zaak tot een einde is gekomen. De zaak komt tot een einde middels een slotbrief en/of einddeclaratie.

 31. Geschillen/ klachten/ cliënttevredenheid

 32. Op de rechtsverhouding tussen Van Haaster & Hes advocaten en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 33. Bij geschillen tussen opdrachtgever en Van Haaster & Hes Advocaten zal eerst middels de interne klachtenregeling getracht worden deze op te lossen.
 34. De interne klachtenregeling werkt als volgt. Eerst zullen de bezwaren voorgelegd worden aan de eigen advocaat. Mocht dit overleg niet tot een resultaat leiden dan wordt de klacht voorgelegd aan (een van de) andere advocaten. Deze zal bemiddelend optreden om een mogelijke oplossing met opdrachtgever te bereiken.
 35. Mocht de interne klachtenregeling voor de opdrachtgever niet afdoende zijn dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur te ’s-Gravenhage.
 36. In plaats van de Geschillencommissie Advocatuur te ‘s-Gravenhage zal de Rechtbank Haarlem steeds bevoegd zijn van enig geschil tussen Van Haaster en Hes Advocaten en een opdrachtgever kennis te nemen.
 37. Van Haaster & Hes Advocaten kan opdrachtgever na afloop van de zaak al dan niet op verzoek een cliënttevredenheid- onderzoeksformulier verstrekken.

Deze Algemene Voorwaarden worden bij iedere eerste opdracht verstrekt op verzoek van de opdrachtgever en zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Haarlem op 9 maart 2011.
Advocatenkantoor van Haaster & Hes uit Haarlem.
Advocatenkantoor van Haaster & Hes uit Haarlem.