Navigatiekoppelingen overslaanHome > Privacy
Van Haaster & Hes Advocaten gevestigd en kantoorhoudende te (2013 HC) Haarlem aan Leidsevaart 102, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Leidsevaart 102, 2013 HC Haarlem
Tel: +31238009988
Fax: +31238009989
e-mail: info@haasterhes.nl
https://www.haasterhes.nl

V.J.M.H.Y. van Haaster is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Haaster & Hes Advocaten Zij is te bereiken via: vvanhaaster at haasterhes dot nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Van Haaster & Hes Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van ons intakeformulier, een contactformulier op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Van Haaster & Hes Advocaten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Van Haaster & Hes Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het behandelen van uw zaak;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Van Haaster & Hes Advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, maar ook op grond van onze verplichting dossiers te bewaren (wettelijke bewaartermijnen/ verjaringstermijnen);
 • Als u Van Haaster & Hes Advocaten een e-mail stuurt (of online of via social media met ons chat, zo dit mogelijk is dan wel mogelijk wordt gemaakt), registreren wij deze communicatie. Als je je bijvoorbeeld aan- of afmeldt voor een van onze nieuwsbrieven (zo deze er is). Als je ons belt kunnen wij vragen of klachten vastleggen, in onze database.
 • U kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als je je interesses en voorkeuren met ons deelt, een reactie plaatst op Facebook, een klant(tevredenheids)onderzoek invult of anderszins.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Van Haaster & Hes Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren drie bewaartermijnen voor persoonsgegevens, vijf jaren voor zaaksdossiers, zeven jaren voor administratieve gegevens (denk aan verplichtingen in het kader van de geldende Belastingwetten) en op basis van 3:310 BW hanteren wij een termijn van 20 jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Haaster & Hes Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Haaster & Hes Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Van Haaster & Hes Advocaten gebruikt alleen technische/ functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Haaster & Hes Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info at haasterhes dot nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bij voorbaat wijzen wij u er op dat wij niet in alle gevallen, gehoor kunnen geven aan uw verzoeken, gelet op de wettelijke verplichtingen die op ons rusten qua bewaartermijnen van dossiers. Van Haaster & Hes Advocaten wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Van Haaster & Hes Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info at haasterhes dot nl.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan ons zijn verbonden. Van Haaster & Hes Advocaten kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens er gebruik van te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van Haaster & Hes Advocaten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld in het kader van een verandering van de wetgeving op dit gebied. Het verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.
Advocatenkantoor van Haaster & Hes uit Haarlem.
Advocatenkantoor van Haaster & Hes uit Haarlem.